Menu Schade melden

Privacy policy

JCDecaux Nederland B.V. respecteert de privacy van bezoekers van zijn website. Wij dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens die u ons verschaft. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. In onze cookieverklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt.
 


Persoonsgegevens die wij verwerken

JCDecaux Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u onze website bezoekt, gebruik maakt van diensten die wij via onze website aanbieden en/of omdat u deze gegevens voornamelijk maar niet uitsluitend aan ons verstrekt via de contactformulieren op onze website. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij op onze website verwerken:

- Voor- en achternaam;
- Bedrijfsnaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedag en geboortemaand;
- Inhoud CV’s die bij sollicitatie worden aangeleverd;
- Geboortejaar van eventuele kinderen tot hun 16e levensjaar;
- IP-adres;
- Overige zaken, zoals opgenomen in onze cookieverklaring.
 


Doeleinden van de gegevensbewerking

JCDecaux Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De relevante wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. De hierboven genoemde  persoonsgegevens worden, al dan niet gedeeltelijk, verwerkt voor de volgende doelen:

- Verzenden nieuwsbrieven (JCDnews, Gezien op Straat en/of overige mailingen);
- Verzenden uitnodigingen relatie evenementen;
- Het in procedure nemen en afhandelen van sollicitaties;
- Identificatie, authenticatie en autorisatie van gebruikers van onze portalen;
- Verzenden attentie voor verjaardag;
- Melden van schade aan ons straatmeubilair;
- Posteraanvragen;
- Opvolgen van verzoeken om (product-) informatie.
 


Bewaartermijn

JCDecaux Nederland zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

- Contactformulieren: zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan;
- Persoonsgegevens: zolang u actief bent als klant/relatie en deze gegevens nodig zijn om contact te onderhouden; 
- Aanvullende persoonsgegevens (zoals geboortedag, geboortemaand en geboortejaar van eventuele kinderen - indien opgegeven): afhankelijk van of u wenst uitgenodigd te worden voor relatie-evenementen, zoals theatervoorstellingen en workshops, en zolang u een attentie voor uw verjaardag wenst te ontvangen. Het verstrekte geboortejaar van kinderen zal door JCDecaux Nederland BV worden verwijderd zodra de kinderen hun 16e levensjaar bereiken.
 


Delen met derden

JCDecaux Nederland B.V. verstrekt uw gegevens die wij voornamelijk via onze website verzamelen en/of ontvangen uitsluitend aan derden indien dit nodig is:

- Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u; 
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen;
- Indien noodzakelijk om een contactformulier te beantwoorden en/of af te handelen.

JCDecaux Nederland B.V. zorgt voor de juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Er vindt geen overdracht plaats van persoonsgegevens die wij via onze website verwerken naar landen buiten de Europese Unie.
 


Beveiliging

JCDecaux Nederland B.V. neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik van , verlies van, onbevoegde toegang tot en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan in lijn met de voorschriften uit de Algemene Verordening Persoonsbescherming van 25 mei 2018.

Één van deze maatregelen behelst het aanstellen van een Data Protection Officer (DPO) in 2016 die toeziet op het naleven van de getroffen beveiligingsmaatregelen. De DPO is uw contactpersoon voor vragen rondom de registratie en verwerking van persoonsgegevens en tevens aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
 


Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee willen wij ook de werking van de website waar mogelijk verbeteren.
In onze cookieverklaring wordt dit nader toegelicht.
 


Recht op informatie, inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, dataportabiliteit en bezwaar


U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken,  te laten overdragen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn. Verzoeken kunt u schriftelijk melden bij onderstaand adres:

JCDecaux Nederland B.V.
 t.a.v. Data Protection Officer
Postbus 7979
1008 AD AMSTERDAM

Of via e-mail naar: DPO_NL@jcdecaux.com 

 


Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per e-mail melden naar DPO_NL@jcdecaux.com.
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 


Aanpassen Privacy Policy

JCDecaux Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.